Stiftet 1911

Carnegies Belønningsfond for Heltemod

Menu

Fundats

Vedtægt for Carnegies Belønningsfond for Heltemod.

§ 1.

Fondets navn er "Carnegies Belønningsfond for Heltemod".

§ 2.

Fondets hjemsted er Københavns Kommune.

§ 3.

Fondets oprindelige kapital er et beløb, som Andrew Carnegie har stillet til rådighed til oprettelsen.

Fondet havde pr. 31. december 1987 en obligationsbeholdning på 4.922.675,25 kr. og en kontantbeholdning på 34.658,32 kr.

Endvidere har hjælpefonden for Pligtens Ofre pr. 14. november 1988 overdraget sin formue til fondet. Hjælpefonden for Pligtens Ofre havde pr. 31. december 1987 en obligationsbeholdning på 446.404,50 kr. og en kontantbeholdning på 24.133,97 kr.

§ 4.

Fondets overskud med fradrag af henlæggelser anvendes til belønninger for den, der uanset erhverv ved heltemodig handling i fredstid pådrager sig skade på helbred eller førlighed eller selv omkommer for at redde menneskeliv eller i særlige tilfælde værdier. Selv om sådan skade ikke er pådraget, kan bestyrelsen bestemme, at belønning af fondet skal ydes, når omstændighederne taler derfor.

Belønning kan gives til den tilskadekomne eller til efterladte efter den, der har udført den heltemodige handling. I eller uden forbindelse med en belønning kan der tildeles den pågældende en medalje.

§ 5.

Belønning kan gives som et beløb en gang for alle eller som løbende understøttelse. Løbende understøttelse kan gives tidsbegrænset eller indtil videre.

Understøttelse til en efterladt ægtefælle eller samlever bortfalder dog altid ved indgåelse af ægteskab eller etablering af et fast samlivsforhold. Understøttelse til et barn bortfalder altid, når barnets uddannelse er afsluttet.

Bestyrelsen kan ved enstemmighed beslutte, at understøttelsen skal bortfalde i andre tilfælde.

§ 6.

Fondet ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer, hvoraf et udpeges af Udenrigsministeriet og to udpeges af Civilretsdirektoratet. Endvidere er chefen for Hendes Majestæt Dronningens Kabinetssekretariat medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.

Bestyrelseshvervet er ulønnet.

Bestyrelsen kan ansætte en lønnet medhjælp.

§ 7.

Bestyrelsens afgørelser efter § 4 og § 5 er endelige og kan ikke indbringes for domstolene.

Belønninger og understøttelser fra fondet kan ikke gøres til genstand for arrest, udlæg eller anden retsforfølgning, herunder konkurs.

§ 8.

Fondets regnskabsår er kalenderåret.

§ 9.

Kan fondets årsindtægt ikke anvendes efter § 4, kan bestyrelsen anvende beløbet til uddeling til "Kommiteen til forebyggelse af ulykker og til belønning for redningshandlinger" til videreuddeling efter dennes formål.

§ 10.

Denne vedtægt træder i stedet for vedtægt for Carnegies Belønningsfond for heltemod af 29. november 1991.


København, den 1. december 1994.

Claus Rosholm
Niels Eilschou Holm
Wilhelm Ulriksen
Helge Odel